GroenLinks positief over opmaat voor nieuwe Cultuurvisie

GroenLinks Venlo is positief over de raadsnotitie ten behoeve van een nieuwe cultuurvisie die besproken werd in de Oordeelsvormende raadsvergadering van 8 april jongstleden. Helma van der Leeuw legde de raadsnotitie naast de uitgangspunten van GroenLinks Venlo, en zag grote overeenkomsten. "Wij zijn positief over de richting en uitgangspunten in deze raadsnotitie," moest dan ook de conclusie zijn. Maar natuurlijk waren er vanuit ons ook nog genoeg extra wensen.

Zo riep Van der Leeuw namens GroenLinks Venlo het college ertoe op gebruik te maken van de extra middelen die klaarliggen bij de provincie in het kader van de regioaanpak cultuur. "Haal die naar Venlo, op basis van deze visie," spoorde ze haar eigen wethouder, Marij Pollux, aan. En zoek daarbij de samenwerking met het veld. Met name het Cultuurplatform en Cultuurimpuls werden daarbij genoemd.

Ook benadrukte Van der Leeuw dat inclusief cultuurbeleid een prima motor is voor een sterke samenleving. Cultuurprojecten kunnen als cement zijn. Buren met verschillende achtergronden kennen en begrijpen elkaar niet zomaar, ze zullen niet 'zomaar' hun verschillen overbruggen. Burgerinitiatieven, zelforganisaties en vrijwilligersorganisaties die daaraan willen werken verdienen steun. Concrete projecten kunnen bijdragen aan inburgering, integratie en samen-leven; een wijk waar je ervaart: "ik hoor erbij."  Dit kan vooral op dorps-, en wijk-niveau. Sluit aan bij basisscholen en hun ingang naar ouders.

GroenLinks Venlo heeft een standvastige historie als het gaat om het bepleiten van een stevig cultuurbeleid. We zijn ervan overtuigd dat cultuur zoveel méér biedt! En dat de gemeentelijke overheid daar een actieve stimulerende rol in moet spelen. "Over het geheel roepen wij op tot een stimulerende opstelling:  Stimuleer en coördineer samenwerking tussen professionele en amateur-kunstorganisaties; tussen gesubsidieerde en niet-gesubsideerde initiatieven." 

De reacties uit de raad en die van andere belanghebbenden (stakeholders) worden door het college gebruikt om de uiteindelijke Cultuurvisie in mei aan de raad voor te leggen. Er ligt inmiddels een extra opgave om daarbij in te spelen op de ongekend dramatische actualiteit van een wereld waar fysieke afstand bewaard moet worden.