Het stuk kon de goedkeuring wegdragen van alle partijen, en werd unaniem vastgesteld. GroenLinks was met name te spreken over de stukken die één op één te leggen zijn naast wensen uit haar verkiezingsprogramma, zoals bijvoorbeeld de ontschotting binnen het sociaal domein, het belang van vroegsignalering, het pleiten voor een integrale aanpak en maatwerk.

"Daarnaast zijn we tevreden met de nadruk op preventie in deze visie, want uiteraard blijft voorkomen beter dan genezen." In de inbreng vroeg de partij ook nog aandacht voor enkele vragen en aanvullingen. Met name werd het college op het hart gedrukt: "Het is enorm belangrijk dat er niet alleen over, maar ook mét de mensen wordt gepraat."