De vragen gaan over de Delta Rhine Corridor: het plan om buisleidingen en ondergrondse gelijkstroomverbindingen aan te leggen die moeten gaan lopen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens bij Venlo. Het gaat vooralsnog om zes buisleidingen die het transport moeten gaan verzorgen van

1. waterstof;

2. aardgas;

3. koolstofdioxide;

4. ammoniak;

5. lpg; en

6. propeen.

Voordeel van deze buisleidingen is: door buisleidingen aan te leggen voor waterstof en koolstofdioxide kunnen zware industrieën in Nederland en Duitsland verduurzamen en kan de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) sterk verminderen. Buisleidingen onder de grond kunnen een goed alternatief zijn voor transport van gevaarlijke stoffen ammoniak, lpg en propeen, in plaats van vervoer via spoor, weg en water.

Maar GroenLinks en EENLokaal willen hier graag meer informatie over. "Kan het college ons aangegeven hoe het vervoer over lange afstand van de stoffen, anders dan waterstof, te maken hebben met duurzame economie?" stellen ze als vraag.

Verder wijzen ze op het ontbreken van een MER-studie. "Er heeft geen MER-studie vooraf plaatsgevonden. Dat mag je aanmerken als 'bijzonder'," merken de vragenstellers op. Het is maar de vraag of de plannen kunnen doorgaan als er geen MER (Milieu Effect Rapportage) is.

Verder zijn er klachten over de communicatie. "Onlangs is ons ter ore gekomen dat de aanleg van de buisleiding van de Delta-Rhine-Corridor zich inmiddels in een verder stadium van het project bevindt, en dat er ook al enkele informatiebijeenkomsten voor inwoners van onze gemeente hebben plaatsgevonden. Hierin werd aangegeven dat er ondertussen ook al een structuurvisie buisleidingen ligt, waaruit blijkt dat de leidingen door o.a. Belfeld, Tegelen (Op de Heide) en Venlo-Oost zullen gaan. Ook circuleren er al enkele kaarten met verschillende voorkeursvarianten en tracés". De status van deze documenten is onduidelijk. Op deze wijze zullen ze vooral veel onzekerheid en onduidelijkheid teweeg brengen.

GroenLinks Venlo en EENLokaal doen de oproep aan het college om de raad te informeren via een "levend document" en zo vaak als nodig is, maar minstens halfjaarlijks, de raad expliciet te informeren over de knelpunten, risico's en het risicomanagement voor de inwoners, de ondernemers en de natuur. Verder vragen ze om op de hoogte gesteld te worden van "alle harde en zachte toezeggingen vanuit het Rijk die aan Venlo gedaan worden", waar het gaat om compensatie, voor de veiligheid en de natuur.